Ponte en contacto con nosotros

Si podemos ayudarte en algo o necesitas resolver alguna duda sobre el programa o tu inscripción no dudes en enviarnos un mensaje. Estaremos encantados de atenderte.


    De conformidade co disposto no artigo 11 da vixente Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais infórmaselle de que o responsable do tratamento dos seus datos é o Consello de Contas de Galicia. Os seus datos serán tratados únicamente para a finalidade con que vd realiza a presente solicitude. Pode vostede exerce-los seus dereitos relativos á protección de datos persoais ante o Consello de Contas de Galicia, rúa Domingo Fontán nº 7, 15771 Santiago de Compostela, ou na dirección de correo electónico dpd@ccontasgalicia.es. Así mesmo pode ampliar a información nesta materia na dirección web https://encuentros2021.ccontasgalicia.es/proteccion-de-datos/

    Política de privacidad.